REHA ÖREN

Küçük bir PTT Acentası olmak 600 bin TL!

Bildiğimiz PTT’nin kısa bir öyküsüne
değinelim mi?
1840 Posta Nezareti’nin
kurulması
1855 Telgraf Müdürlüğü’nün
kurulması
1871 Posta Nazırlığı ile
Telgraf Müdürlüğü’nün birleştirilmesi
1901 Havale
(para transferi) işlemlerinin
başlaması
1909 Telefon hizmetleri ile
kurumun PTT Nezaretine
dönüştürülmesi
1939 PTT Genel Müdürlüğü
olarak Ulaştırma Bakanlığı’na
bağlanması
1984 Kamu İktisadi Kuruluşu
statüsüne geçirilmesi
Bu kısa özgeçmiş!
Hadi devam edelim:
1995 PTT’nin T.C. Posta İşletmesi
Genel Müdürlüğü ve
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
olarak yeniden yapılandırılması
1995 Havale ve Posta Çeki
İşlemlerinde Otomasyona
Geçilmesi
1999 Tahsilat İşlemlerinde
Garanti Bankası (Körfezbank)
ile işbirliğine gidilmesi
2000 T.C. Posta İşletmesi
Genel Müdürlüğü’nün T.C.
Posta ve Telgraf Teşkilatı
Genel Müdürlüğü tüzel kişilik
ismi ile değiştirilmesi
2004 PTTBank isminin tescili

Hadi satır başlarını biraz daha aralayalım İlk Posta Teşkilatı Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmelerin sonucu olarak Osmanlı Devletinin tüm halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla
Nezaret olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur.
İlk Postahane ise İstanbul’da Yeni Camii avlusunda Postahane- i Amire adı ile açılmış
İlk memurlar Süleyman Ağa,
Tahsildar Sofyalı Ağyazar
Türkçe dışında yazılmış gönderilerin adreslerini tercüme
etmek üzere mütercim olarak atanmışlardır.
1843 yılında telgrafın icadını müteakip 11 yıl zsonra ülkemizde de telgraf
hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur.
1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür.
1876 yılında milletlerarası posta nakli şebekesi kurulmuş, 1901 yılında ise
koli ve havale işleminin kabulüne başlanmıştır.
23 Mayıs 1909 tarihinde ilk manüel telefon santralının İstanbul’da hizmete verilmesinden sonra Posta ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 1913 yılında da Posta, Telgraf ve
Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır.
Cumhuriyetimizin ilk yıllarında İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapan PTT Genel Müdürlüğü 1933 yılında katma bütçeli bir idare olarak Bayındırlık Bakanlığına, 1939’da ise ssUlaştırma Bakanlığına bağlanarak
hizmetine devam etmiştir.
1954 Yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olan PTT Genel Müdürlüğü,
1984 yılında Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinin yeniden
düzenlenmesi ile ilgili olarak çıkarılan 233 sayılı KHK ile Kamu İktisadi
Kuruluşu (KİK) statüsüne geçirilmiştir.
18.06.1994 tarih ve 4000 sayılı Kanun ile PTT
İşletmesi Genel Müdürlüğünün, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi şeklinde yeniden yapılanması öngörülmüş olup, 24.04.1995 tarihinden itibaren T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü müstakilen çalışmaya başlamıştır.
29.01.2000 tarih ve
23948 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe
giren 4502 sayılı kanunun

 1. maddesi ile
  “T.C. Posta İşletmesi
  Genel Müdürlüğü” olan Kuruluşumuzun
  adı “T.C.
  Posta ve Telgraf Teşkilatı
  Genel Müdürlüğü” (PTT)
  olarak değiştirilmiştir.
  01.11.2011 tarih, 28102
  (Mükerrer) sayılı ve
  KHK/655 karar sayısı ile
  Resmi Gazete’de yayınlanan
  “Ulaştırma, Denizcilik
  ve Haberleşme Bakanlığı
  Teşkilat ve Görevleri Hakkında
  Kanun Hükmünde
  Kararname” ile Bakanlığımız
  teşkilat yapısı değişmiş
  olup Bakanlığımız
  “Ulaştırma, Denizcilik ve
  Haberleşme Bakanlığı” olarak
  hizmetlerine devam etmektedir.
  23.05.2013 tarih ve
  28655 sayılı Resmi Gazetede
  yayımlanarak yürürlüğe
  giren 6475 sayılı
  “Posta Hizmetleri Kanunu”
  ile Kuruluşumuz görevleri
  yeniden düzenlenmiş ve
  “Posta ve Telgraf Teşkilatı
  Anonim Şirketi” adı ile yeniden
  yapılandırılmıştır.
  Bunlar ptt.gov.tr isimli
  kurumun resmi sitesinden
  alıntılanan bilgiler.
  Evrensel Gaztesi 24
  Ocak 2009 da özelleştirme
  ile ilgili endişeleri :
  “Malvarlığı da şirkete
  geçecek
  PTT Genel Müdürlüğü
  􀀀ne ait taşınır ve taşınmazlar,
  her türlü araç,
  gereç, malzeme, yazılım edonanımlar,
  her türlü sözleşmeler
  ve kredi
  anlaşmaları, her türlü fikri
  ve haklar ile sair hak, alacak
  ve borçlar, leh ve
  aleyhe açılmış ve açılacak
  olan davalar ve icra takipleri
  ile personel, ana sözleşmenin
  imzalanmasının
  ardından PTT AŞ’ye devredilecek.
  PTT AŞ’nin ilk
  genel kurulu oluşuncaya
  kadar, Ulaştırma Bakanlığı,
  bu kurulun görevlerini yapacak,
  Yönetim Kurulu ve
  Denetim Kurulu üyeleri
  ulaştırma bakanı tarafından
  atanacak.
  Sermayesinin tamamı devlete
  ait olup, tekel niteliğindeki
  mal ve hizmetleri
  kamu yararı gözeterek
  üretmek ve pazarlamak
  üzere kurulan PTT artık,
  PTT AŞ olarak, Türk Ticaret
  Kanunu􀀀na tabi olacak.
  Özel şirketler gibi çalışacak
  olan PTT AŞ’nin sunacağı
  hizmetler de artık kamu
  hizmeti niteliğinde olmayıp,
  ‘kâr-zarar’ mantığına
  göre çalışacak. Bu da,
  posta ve telgraf hizmetlerinin
  özelleştirilmesinin yolunu
  açacak. Bu değişim,
  PTT’nin mevcut yapısının
  tümüyle tasfiye edilip,
  postane, PTTBank,
  PTTkargo gibi işyerlerinin
  ‘taşeronlaştırma’ yoluyla
  özelleştirilmesinin önünü
  açacak.” haberi ve yorumuyla
  gündeme taşımıştı.”
  AŞ haline getirilen şirket
  daha sonra Varlık Fonu’na
  devredildi.
  Varlık Fonu…
  Peki şimdi biraz da Varlık
  Fonu’na ayrıntılarına girmeden
  sadece Vikipedi
  sayfasından bakalım.
  “Türkiye Varlık Fonu
  (TVF), Türkiye merkezli bir
  şirket. 26 Ağustos 2016
  tarihinde Başbakanlığa
  bağlı bazı şirketleri
  yönetmek için kanunla
  kuruldu. Şirketin
  kuruluş
  amacı 65. Türkiye
  Hükûmeti tarafından,
  “sermaye piyasalarında
  araç
  çeşitliliği ve derinliğine
  katkı sağlamak,
  yurt içinde
  kamuya ait olan
  varlıkları ekonomiye
  kazandırmak,
  dış kaynak temin
  etmek, stratejik,
  büyük ölçekli yatırımlara
  iştirak
  etmek için Türkiye
  Varlık Fonu ve bu
  fona bağlı alt fonları
  kurmak ve yönetmek”
  olarak
  açıklandı.[1] 10
  Temmuz 2018 tarihinde
  1 Numaralı
  Cumhurbaşkanlığı
  Kararnamesi ile
  Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı.[
  2]Şubat 2017’de hükûmetin,
  Temmuz 2016’dan beri
  süren olağanüstü hâl ile
  birlikte ilan etme yetkisine
  sahip olduğu kanun hükmünde
  kararname ile Halkbank,
  Türk Hava Yolları,
  Borsa İstanbul ve Ziraat
  Bankası dahil olmak üzere
  çeşitli büyük bütçeli kamu
  kuruluşları ve hazine arazileri
  bu fona devredildi.[3]Bu kuruluşların Sayıştay
  denetimine tabi olmayan
  Varlık Fonu’na devredilmesi
  medyada yankı bularak
  beraberinde geniş çaplı
  eleştirileri getirdi.[4]

Dikkatli okudunuz mu?
Sayıştay denetimine tabi
değil..
Evet, nereden aklıma
geldi bu PTT acentası
olmak meselesi?
benim hayatım boyunca o
kadar param olmadı, o
kadar parası olan dostum
da -iyi-ki hiç olmadı.
Ancak geçtiğimiz günlerde
kendi çaplarında işadamı
olan iki dostumun
muhabbetinden öğrendiğim
kadarıyla şimdi ündemde
PTT acentası
olmak gibi bir iş varmış.
Ankara’daki birileri bunu
pazarlıyorlarmış.
Normal çapta küçük bir
acenta için istenilen meblağ
toplam 600 bin Tl kadarmış.
Şu anda
çalışmakta olanlar yüksek
maaş alıyorlarmış. Bu nedenle
Ankara satış kararı
almış. Yani PTT bünyesinde
iş çalışan kıyımı başlayacak.
Ş anda Adana’da mvcut
acentaların satışı söz konusu
değilmiş. Osmaniye,
Mersin, Gazeantep varmış.
Adana’da mevcut acentalar
için başka bir taktik uygulanacakmış..
Buyurun buradan yakın.
Peki bu Varlık Fonu hep
aynı taktiği izlemedi mi?
Cevabını arıyorsanız buyurun
fotoğrafa bir göz atın.
Yalnız dikkat edin PTT’nin
şirketleşme tarihi 1994.
Bu ne demek şimdi?
Ne demek mi?
Sadece gküresel emperyalizmin
talimatlarını uyulayan
tek iktidar değil.
Bu olayların bir geçmişi
var, planı var, programı
var, zamanlaması var.
Anladınız mı ne demek olduğunu?
Benden bu kadar.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
error: Uyarı: Korumalı içerik !!

Reklam Engelleyici Algılandı

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmak için lütfen reklam engelleyicinizi kapatınız.